Kvalitet och miljö

Miljöpolicy

 • Vi ser alltid miljölagar och myndighetsbeslut som en miniminivå för vårt miljöarbete.
 • Vi åtar oss att arbeta med leverantörer, kunder, branschorganisationer, allmänheten och andra intressenter för att uppnå ständiga förbättringar.
 • Vi väger in miljöhänsyn i företagets verksamhet. Vi utvecklar och tillhandahåller våra tjänster och varor så att onödig miljöbelastning ej uppstår, samt på så sätt förebygga föroreningar.
 • Eftersträva minskat utsläpp och avfall för att främja personalens hälsa och den yttre miljön.
 • Kvalitet och miljö
 • Vi hushåller med råvaror, energi och vatten samt undviker spill vid materialhantering. Där spill ändå uppstår verkar vi för återanvändning eller återvinning.
 • Vi ska ta tillvara och stimulera personalens engagemang, intresse och kunnande inom miljöområdet.
 • Vi ser vårt miljöarbete som ett konkurrensmedel. Våra kunder skall i vårt sortiment finna miljöanpassade produkter och via vår kunskap ges möjlighet till egna miljöförbättringar.
 • Vi för en ständig och öppen dialog kring vårt miljöarbete.

Kvalitetspolicy

 • Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov, skall Pecon Print AB bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen.
 • Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid.
 • Att erbjuda produkter och tjänster som överträffar våra kunders krav, behov och förväntningar genom att tillhandahålla vår erfarenhet och expertis är vår drivkraft.